NƏŞRLƏR

 • Haqqında

  Алиева, Лятифа. Движение новаторов в промышленности Азербайджана (1969-1982 гг.). – Баку: «МВМ», 2013. – 232 с.
 • Haqqında

  Andriyanov Viktor, Mirələmov Hüseynbala.HEYDƏR ƏLİYEV. “Görkəmli adamların həyatı” (bioqrafik silsilə). Rus dilindən fars dilinə tərcümə edən: Şəhla Abdullayeva. - Bakı: “Nurlar”, 2007. - 608 səh.
 • Haqqında

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi. Siyasi Sənədlər Arxivi. Layihənin rəhbəri və tərtibatçısı: Mais Bağırov. – Bakı 2016
 • Haqqında

  Şəfiqə Əfəndizadə. Seçilmiş əsərləri (1903-1925). Layihə rəhbəri və məsləhətçi: E.Ələkbərova; Transfoneliterasiya edən və ön sözün müəllifi: Ş.Abdullayeva. Bakı: “Elm və təhsil”, 2017. - 426 səh.
 • Haqqında

  Алиева, Лятифа. Женщины в общественно-политической жизни Азербайджана (1900-1920 гг.). – Баку: «МВМ», 2013. – 336 с.
 • Haqqında

  Багиров, Маис; Вердиева Хаджар. В поисках истины... Лицо армянства: Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики: документы свидетельствуют... – Баку: «МВМ», 2011. – 607 с.
 • Haqqında

  Bağırov, Mais. Siyasi Sənədlər Arxivi. – Bakı: “MEDIAWORKS” MMC, 2010. – 104 səh.
 • Haqqında

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi. Siyasi Sənədlər Arxivi. Məqalələr toplusu. Layihənin rəhbəri və tərtibatçısı: Mais Bağırov. – Bakı: “WECAN” MMC, 2010. – 272 səh.
 • Haqqında

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi. Siyasi Sənədlər Arxivi. Nadir sənədlər toplusu. Layihənin rəhbəri və nadir sənədləri toplayan: Mais Bağırov. – Bakı: “MBM”, 2014. – 436 səh.
 • Haqqında

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi. Siyasi Sənədlər Arxivi. Birinci dünya müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Tarixin qaranlıq səhifələri, keçmişin ibrət dərsləri və gələcəyə çağırış” beynəlxalq elmi konfransın material
 • Haqqında

  Гусейнова, Лала. Политические и государственные деятели стран Центральной и Восточной Европы: вторая половина XX века: биографический справочник. – Баку: САБАХ, 2011. – 141 с.
 • Haqqında

  Bağırov, Mais. Yaddaş işığında. – Bakı: “Şərq-Qərb”, 2009. – 224 səh.
 • Haqqında

  Hacıyeva, Lalə. Əhmədbəy Ağaoğlunun publisistikası (“Kaspi” qəzetinin materialları əsasında). – Bakı: “Elm və təhsil”, 2012. – 404 səh.
 • Haqqında

  Гаджиева, Лала. Бакинский листок (1871-1872). – Баку: «Элм и тэхсил», 2013. – 424 с.
 • Haqqında

  Üzeyir bəy Hacıbəyov. Mətbuatda müstə’məl siyasi, hüquqi, iqtisadi və əsgəri sözlərin türk-rusi və rusi-türk lüğəti (transfoneliterasiya və fotofaksimile). Transfoneliterasiya edən: fil.ü.f.d. Şəhla Abdullayeva. - Bakı: “Elm və təhsil”, 2013. - 296 səh.
 • Haqqında

  Firidun bəy Köçərli. Əsərləri. Materialları toplayıb nəşrə hazırlayan: Pərixanım Muradova. – Bakı: “Elm və təhsil”, 2013. – 496 səh.
 • Haqqında

  Pərixanım Muradova. Firidun bəy Köçərli: "Ümmətdən-millətə doğru". – Bakı: “Elm və təhsil”, 2016. – 490 səh.
 • Haqqında

  Abdullayeva, Şəhla. Azərbaycan ədəbiyyatında “Şeyx Sənan” mövzusu. - Bakı: “Elm və təhsil”, 2015. - 304 səh.