AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİNİN STRUKTURUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI BƏZİ MƏSƏLƏLƏR HAQQINDA

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında