AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ SƏRƏNCAMLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA

Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin bəzi sərəncamlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında