FƏALİYYƏTİ
A+   A-

Siyasi Sənədlər Arxivinin əsas fəaliyyəti aşağıdakılardan ibarətdir:

 

-Arxiv Fondunda saxlanılan dövlət əhəmiyyətli sənədlərin mühafizəsini təmin etmək;

-Planlı və elmi cəhətdən əsaslandırılmış qaydada arxivin sənədlərini düzgün komplektləşdirmək;

-Arxivin uçotu və elmi-məlumat aparatı sistemini inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək;

-Arxiv sənədlərinin elmi cəhətdən araşdırılmasını, hərtərəfli istifadəsini və nadir sənədlərin nəşr edilməsini təmin etmək;

-Arxivşünaslıq, sənədşünaslıq, arxeoqrafiya, komplektləşdirmə mənbəyi olan sənədlər üzrə elmi-tədqiqat işləri aparmaq;

-Qabaqcıl dünya arxivlərinin iş təcrübəsini öyrənmək və onlardan istifadə  etmək;

-Oxucuların və tədqiqatçıların sifarişi ilə onlara müqavilə yolu ilə ödənişli xidmətlər göstərmək - (mövzulara uyğun) arxiv sənədləri toplamaq, kitabxana xidmətindən istifadə edib oxucuların sifarişini yerinə yetirmək, sifariş yolu ilə onların kserosurətlərini çıxartmaq.

-Arxivdə toplanmış Milli Arxiv Fondu sənədlərini qorumaq, saxlanılan sənədlərin ekspertizasını keçirmək, onların dövlət uçotunu aparmaq, eləcə də onların bərpasını, cildlənməsini, zərərvericilərdən qorunmasını və təmizlənməsini təmin etmək;

-Arxivin oxu zalında tədqiqatçıların, elmi kitabxanasında isə oxucuların normal işləmələri üçün lazımı şərait yaradaraq, onlara yüksək səviyyəli xidmət göstərmək;

-Arxiv sənədlərinin uçotu və elmi-məlumat sisteminin yaradılmasını və inkişafını, o cümlədən, informasiya axtarışının avtomatlaşdırılması işini təşkil etmək;

-Arxiv Dövlət İdarələrinin, ictimai təşkilatların, müəssisələrin sorğularını icra edir, müəyyən olunmuş qaydada onlara sənədlərin surətini, vətəndaşlara isə sosial-hüquq xarakterli arayışlar verir;

-Arxiv qanunla müəyyən olunmuş qaydada, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin razılığı ilə xarici təşkilatların və vətəndaşların sorğularını icra edir;

 -Qiymətli sənədlərin, eləcədə müxtəlif mövzularda sənədlərin sərgilərini təşkil edir;

-Arxiv sənədləri haqqında televiziyada, radioda, eləcədə mətbuatda çıxış edir;

-Müəyyən olunmuş qaydada, arxiv sənədlərinin tərkib və məzmunu haqqında məqalə və publikasiyalar hazırlayır;

-Arxiv elmi axtarışlar və elmi tədqiqatlar aparır;

-Azərbaycan Respublikası tərəfindən işlənib hazırlanacaq ümumsahə normativ və metodiki sənədlərin tərtibində iştirak edir;

-Arxivin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsini təmin edir, bu məqsədlə elmi simpoziumlarda, konfranslarda iştirak edir, elmi konfranslar keçirir və s.

 

SİYASİ SƏNƏDLƏR ARXİVİNİN ƏSAS FƏALİYYƏTİ